POPOLNOMA BUDEN


Poleg umetnikov, kot je mag. umetnosti kipar Marijan Mirt, ki se vseskozi preizprašuje o življenju, o družbi in o našem planetu, so se tudi pomembni filozofi ukvarjali z antropološkimi in eksistencialnimi problemi in prihodnostjo človeške družbe. Ravno umetniki in ustvarjalci so profeti in napovedovalci naše prihodnosti. Gledajo s srcem, zato vidijo tisto bistveno, ki je očem nevidno (Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ,1943). Življenje in razvoj skupnosti ter človeka v njej, je bila večna raziskovalna tema filozofov skozi čas. Že od Tomaža Akvinskega v gotiki, do Immanuela Kanta, Arthurja Schopenhauerja, Friedrich Nietzscheja, Søren Kierkegaarda, Michel Foucaulta,…v prejšnjem stoletju in do današnje teorije kaosa »akademske rock zvezde«, svetovnega filozofa Slavoja Žižka, je bilo vprašanje: »Kam se premikamo, kod in kje hodimo?«, osnovno vodilo filozofskih raziskovanj. Mirt pa se s skrbjo upravičeno sprašuje: »Ali smo se popolnoma ovedli in morda zbudili prepozno?« Človeška narava je že sama po sebi  prepolna nerazumljivega in ugank brez odgovorov, žal pa je tudi močno avto destruktivna in omejena v zavedanju. Njen položaj v brezmejnem kozmosu, fenomen časa, odnos med kulturo in naravo, vse večja izolacija posameznika v večajoči se družbi, migracije, ki so boj za golo življenje in preživetje množic,  asimilacija narodov, različni materialni pogoji znani v urbanih in ruralnih sredinah, problemi spola, vloga ljubezni in odnos do smrti in ne nazadnje še večne oborožene bitke ter vojne med narodi, so le nekateri temeljni negativni elementi, ki so ušli iz odprte Pandorine skrinje in bremenijo senzibilnega umetnika, kot je Mirt ter ga silijo k razglabljanju. Nanj vplivajo verjetno še močneje kot na filozofe, družboslovce, psihologe,…, in antropologe. Kipar Marijan Mirt si je v okviru svojega vrhunskega ustvarjanja in s svojsko likovno govorico, vedno prizadeval odgovoriti na znova in znova zastavlja resna filozofska in eksistencialna vprašanja, ki se dotikajo likovno vizualne umetnosti in trenutnega stanja v družbi ter v našem  okolju. Pri svojem likovnem delu se umetnik opira na simboliko klasične mitologije, z neo-manierističnega zornega kota oblikuje svojske skulpture, ki so v zoomorfni formi, le metafora človeka danes. So pa tudi, npr. Divje svinje v čredi, upor ob človekovem neizprosnem uničevanju obširnih naravnih biotopov in vzrok številnih negativnih klimatskih premikov.  Uničimo in izženimo vse, kar nam je moteče in česar se bojimo! A  divje svinje se vračajo tja, od koder prihajajo, v svoje primarno naravno okolje, ki smo ga urbanizirali in jim ga odvzeli. So lahko prispodoba in povezava z migranti, s tujci in njihovim bojem za golo preživetje. So pa tudi opozorilo na porušeno ravnovesje, ki brezobzirno krči in uničuje prav vse, predvsem pa prostor na katerem moremo živeti.

 

Marijan Mirt je bil rojen v Zagrebu (1975), kjer je obiskoval Srednjo šolo za oblikovanje in dizajn, nato še Akademijo likovnih umetnosti, kjer je diplomiral pri akad. kiparju prof. Miru Vucu in nato tam tudi magistriral in si je pridobil naziv mag. artium. Je član DLUM, ZDSLU in ULUPUH, je kipar, slikar in oblikovalec. Že daljše obdobje živi in dela v Mariboru, je aktivni član Društva likovnih umetnikov Maribor (DLUM), kjer je bil daljše obdobje podpredsednik društva in predsednik Umetniškega sveta DLUM-a. Je pomemben povezovalni člen med umetniki Maribora in hrvaške in je idejni vodja ter pobudnik urbane likovne sekcije in likovnih kolonij Milene Lah (v Mariboru od leta 2014 dalje). Njegova  dela krasijo mesta v Rusiji, kjer je 2009 in 2010 sodeloval na kiparskih simpozijih  v mestu Penza, ustvarjal je v Avstriji ( Sirnitz, 2015), pri projektu Kiparji srednje Evrope je razstavljal po Italiji, na Hrvaškem, Madžarskem,… in v Sloveniji. Prejel je številna priznanja in nagrade, med njimi prestižno zlato medaljo za kiparstvo na Salon des Beaux Arts du Carrousel, Louvre 2017; nagrado DLUM 2013 in 2017, 2018; Priznanje Riharda Jakopiča 2020, Ljubljana; nagrada združenja „L’Association des Amis du Salon d’Automne de Paris“ za kiparsko delo 2021. Od leta 2020 je tudi član SVETA ZAVODA Umetnostne galerije Maribor.

 

 

VOLL WACH

 

Neben Künstlern wie Mag. der Kunst und Bildhauer Marijan Mirt, der das Leben, die Gesellschaft und unseren Planeten ständig hinterfragt, betastete sich auch bedeutenden Philosophen, mit anthropologischen und existenziellen Problemen und der Zukunft der menschlichen Gesellschaft. Es sind Künstler und Schöpfer, die Propheten und Vorhersager unserer Zukunft sind. Sie schauen mit dem Herzen, damit sie das Wesentliche sehen, das für die Augen unsichtbar ist (Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz, 1943). Das Leben und die Entwicklung der Gemeinschaft und des Menschen, war im Laufe der Zeit ein ewiges Forschungsthema der Philosophie. Von Thomas von Aquin in der Gotik, über Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Michel Foucault, ... im letzten Jahrhundert, bis hin zur heutigen Chaostheorie des „akademischen Rockstars“, dem Weltphilosophen Slavoj Žižek, der Frage war: "Wohin bewegen wir uns, wo und wohin gehen wir?", eine grundlegende Richtlinie für die philosophische Forschung. Mirt jedoch wundert sich zu Recht mit Sorge: „Sind wir völlig ohnmächtig geworden und vielleicht zu spät aufgewacht?“ Die menschliche Natur ist bereits voller unverständlicher und unbeantworteter Rätsel, und leider ist der Mensch selbst das leistungsstarke Auto destruktiv der ist in seinem Bewusstsein eingeschränkt. Ihre Stellung im grenzenlosen Kosmos, das Phänomen Zeit, das Verhältnis von Kultur und Natur, die zunehmende Vereinsamung des Individuums in einer wachsenden Gesellschaft, die Migration, die ein Kampf ums nackte Leben und Überleben der Massen ist, die Assimilation von Nationen, unterschiedliche materielle Bedingungen in Stadt und Land, Probleme des Geschlechts, die Rolle der Liebe und die Einstellung zum Tod und nicht zuletzt, die ewigen bewaffneten Kämpfe und Kriege zwischen den Nationen, sind nur einige der grundlegenden negativen Elemente, die den offenen der Büchse Pandoras entgangen sind, belasten einen sensiblen Künstler wie Mirt und ihn dazu zwingen, sich auszudrücken. Sie beeinflussen ihn wahrscheinlich noch mehr als Philosophen, Sozialwissenschaftler, Psychologen, ... und Anthropologen. Der Bildhauer Marijan Mirt hat im Rahmen seiner großartigen Kreationen und mit seiner eigenen künstlerischen Sprache, immer versucht, ernsthafte philosophische und existenzielle Fragen zu beantworten, die die bildende Kunst und den aktuellen Zustand der Gesellschaft und unserer Umwelt berühren, und diesen Fragen stellt sich der Künstler immer wieder. In seiner künstlerischen Arbeit greift der er auf die Symbolik der klassischen Mythologie zurück, aus neomanieristischer Sicht erschafft er eigene Skulpturen, die in zoomorpher Form nur eine Metapher für den Menschen heute sind. Aber es gibt auch z.B. „Wildschweine in einer Herde“, eine Rebellion gegen die unaufhaltsame Zerstörung riesiger natürlicher Biotope durch den Menschen und die Ursache vieler negativer Klimaverschiebungen. Lasst uns alles zerstören und verbannen, was uns stört und wovor wir uns fürchten! Aber Wildschweine kehren nur dorthin zurück, wo sie hergekommen sind, in ihre ursprüngliche natürliche Umgebung, die wir urbanisiert und ihnen weggenommen haben. Sie können ein Gleichnis sein und eine Verbindung zu Migranten, zu Ausländern und ihrem Kampf ums nackte Überleben. Sie warnen aber auch vor dem gestörten Gleichgewicht, das rücksichtslos schrumpft und alles zerstört, besonders den Raum, auf dem wir leben können.


Marijan Mirt wurde in Zagreb (1975) geboren, wo er die Mittelschule für Gestaltung und Design besuchte, dann die Kunst Academy, wo er seinen Abschluss bei der Bildhauer Prof. Miro Vuc absolvierte und dort dann auch seinen Master Studium gemacht hat und den Titel mag. Kunst. Erworben hat. Er ist Mitglied von DLUM, ZDSLU und ULUPUH, er ist Bildhauer, Maler und Designer. Er lebt und arbeitet seit langem in Maribor und ist aktives Mitglied der Verband der Bildende Künste Maribor. (DLUM), wo er lange Zeit Vizepräsident der Vereinigung und Präsident des Künstlerischen Rates war. Er ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Maribor und kroatischen Künstlern und ist auch Ideengeber und Initiator von Milena Lahs Urban Art Sektion und Kunstkolonien (seit 2014 in Maribor). Seine Werke schmücken Städte in Russland, wo er 2009 und 2010 an Skulptur Symposien in der Stadt Pensa teilnahm, er schuf in Österreich (Sirnitz, 2015), er stellte in Italien, Kroatien, Ungarn, ... und Slowenien, als Teil des Projektes „Sculptors of Central Europe“. Er hat zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen erhalten, darunter die renommierte Goldmedaille für Bildhauerei im „Salon des Beaux Arts du Carrousel“, Louvre 2017; DLUM-Preis 2013 und 2017, 2018; Rihard-Jakopič-Preis 2020, Ljubljana; Preis des Vereins „L’Association des Amis du Salon d’Automne de Paris für bildhauerisches Werk 2021. Seit 2020 ist er auch Mitglied des Institut Rates von der Maribor Kunst Galerie.


Olga Butinar Čeh, prof. umt. Zgodovine / Prof. für Kunstgeschichte